بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

خلاصه فصل اول و دوم درس تصمیم گیری وخط مشی گذاری

فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی
بدین معنی است که خط مشی گذاران با ترازوی عقل و منطق
گزینه های مختلف را سنجیده و بهترین گزینه ممکن را انتخاب
می نمایند.  
گفتار اول – گام های فرایند عقلائی
در این گفتار، گام های فرایند عقلائی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی تبیین می گردد

   گام اول-احساس مشکل عمومی

     در این مرحله ممکن است جامعه با یک مشکل عمومی مثل ناامنی مواجه باشد.


فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی
بدین معنی است که خط مشی گذاران با ترازوی عقل و منطق
گزینه های مختلف را سنجیده و بهترین گزینه ممکن را انتخاب
می نمایند.  
گفتار اول – گام های فرایند عقلائی
در این گفتار، گام های فرایند عقلائی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی تبیین می گردد

   گام اول-احساس مشکل عمومی

     در این مرحله ممکن است جامعه با یک مشکل عمومی مثل ناامنی مواجه باشد.

       
گام دوم-ایجاد توقع برای حل مشکل
در این مرحله مردم از مراجع ذیربط توقع و انتظار دارند تا مشکل بوجود آمده را حل کنند.
                                                                                                    
 
گام سوم-انعکاس توقع به مراجع مربوطه
دراین مرحله توقع و انتظارمردم به مراجع ذیربط منعکس می شود.
 
گام چهارم-تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل ها
در این مرحله مراجع مربوطه به تجزیه و تحلیل مشکل جامعه و یافتن راه حل های آن می پردازند.
گام پنجم -احساس مشکل عمومی
در این مرحله بهترین راه حل ممکن از میان راه حل های مطرح شده انتخاب می گردد.

 

گام پنجم -احساس مشکل عمومی
در این مرحله بهترین راه حل ممکن از میان راه حل های مطرح شده انتخاب می گردد.
گام ششم-اتخاذ خط مشی مطلوب و اعلام آن
در این مرحله خط مشی مطلوب برای حل مشل به جامعه اعلام
 می شود.

  گام هفتم –اجرای خط مشی اعلام شده

در این مرحله خط مشی اعلام شده  به مرحله اجرا گذاشته می شود
گام هشتم-اثر گذاری خط مشی برحل مشکل عمومی
در این مرحله نتایج خط مشی اجرا شده درزمینه حل مشکل عمومی مشخص می شود.

 

گام نهم –عکس العمل جامعه نسبت به نتایج حاصله
در صورت رضایت مردم،اجرای خط مشی دنبال می شود ودر غیر اینصورت ،عدم رضایت به صورت مشکل جامعه در جریان خط مشی گذاری قرار می گیرد.
گفتار دوم – نقش مدلها در فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی
در این گفتار،نقش مدلها در فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی تبیین می شود.
 

  تعریف مدل

مدل ،الگوئی برگرفته شده از واقعیت است که روابط بین متغیرها را نشان می دهد.

 

تعریف مدل
مدل ،الگوئی برگرفته شده از واقعیت است که روابط بین متغیرها را نشان می دهد.
محدودیت مدل
گاهی مدل گویای واقعیت نبوده و سیستم اصلی را به درستی نشان نمی دهد.

 

انواع مدلها
1- مدل های کلامی
2- مدل های ترسیمی
3- مدل های تجسمی
4- مدل های ریاضی

 

1- مدل های کلامی
دراین نوع مدل روابط بین متغییرها به کمک جملات و عبارات تشریح می شود.مثل بیان یک آدرس. 
2-مدل های ترسیمی
دراین نوع مدل روابط بین متغییرها در قالب نمودار یا اشکال مختلف نشان داده می شود.مثل کشیدن کروکی یک آدرس

 

3-مدل های تجسمی(سه بعدی)
دراین نوع مدل وضعیت فیزیکی موضوع مورد بررسی را در مقیاس معینی مجسم می سازند.مثل ساختن ماکت یک ساختمان
3-مدل های ریاضی
دراین نوع مدل ، روابط بین متغیرها را به صورت روابط ریاضی نشان می دهند.مثل مدل نقطه سربه سر.

 

تقسیم بندی مدل ها از نظر عملکرد
1- مدل های تشریحی
2- مدل های پیش بینی
3- مدل های تجویزی
1- مدل های تشریحی
این مدل ها،بهترین راه حل را برای حل مسائل به تصمیم گیرنده تجویز می کنند.

  2- مدل های پیش بینی

این مدل ها ،وقوع برخی وقایع را پیش بینی می کنند
 
3- مدل های تجویزی
این مدل ها  بهترین راه حل ممکن را برای حل مسائل به تصمیم گیرنده تجویز می کند.
 

 

تقسیم بندی مدل ها از نظرزمان
1- مدل های ایستا
2- مدل های پویا

 

1- مدل های ایستا
در مدل های ایستا تغییرات زمانی تاثیر چندانی ندارند.
2- مدل های پویا
در مدل های پویا،زمان به عنوان یک متغیر مستقل و عمده در نظر گرفته می شود.

 

گفتار سوم - مدل  نقطه سر به سر
در این گفتار مدل نقطه سر به سر تبیین می شود
مدل  نقطه سر به سر
مدل نقطه سر به سر،رابطه بین حجم تولید(عملیات) وهزینه و درآمد ناشی از آن را در سازمان نشان می دهد.در نقطه سر به سر درآمدها با هزینه ها برابر می باشد.

 

گفتار چهارم – تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان
در این مرحله تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان تبیین
 می گردد.
انواع تصمیمات از نظر اطمینان به نتایج حاصل از شقوق
1- تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل
2- تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره
3- تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

 

1- تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل
دراین حالت خط مشی گذار با اطمینان کامل و بر اساس اطلاعات موجود می داند که نتایج حاصل از هر خط مشی کدام است.
2- تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره
دراین حالت خط مشی گذار با اطمینان کامل نمی داند نتایج حاصل از هر خط مشی چیست ولی احتمال وقوع آنها را می داند.

 

3- تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
دراین حالت خط مشی گذار حتی احتمال وقوع پدیده ها را نمی داند
شیوه های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
1-شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها
2-شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها
3-شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان 

 

1-شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها
دراین حالت بهترین نتیجه از بین بهترین نتایج انتخاب می شود.  
2-شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها
دراین شیوه بهترین راه حل از میان بدترین راه حلها انتخاب  
می شود. 

 

3-شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان
دراین شرایط احتمال برای شرایط مختلف،یکسان فرض شده و براساس ارزش مورد انتظار تصمیم گیری می شود.
گفتار پنجم – درخت اخذ تصمیم
دراین گفتار تصمیمات چند مرحله ای با استفاده از درخت تصمیم تبیین می شود.

 

درخت اخذ تصمیم
در درخت تصمیم،نتایج محتمل شقوق مختلف تصمیم در مقاطع مختلف درآینده ارزیابی شده و با توجه به احتمال وقوع ونتایج حاصل ازهریک از آنها تصمیم گیری می شود.  
گفتار ششم – مدل تصمیم گیری مقطعی
دراین گفتار مدل تصمیم گیری مقطعی با اجرای هم زمان تبیین می شود.

 

مدل تصمیم گیری مقطعی
دراین مدل،بخشی ازعملیات برای شقوق ممکن، اجرا شده و بر مبنای اطلاعات به دست آمده از آن تصمیم گیری می شود.
گفتار هفتم – طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی
در این گفتار ،مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی تبیین می شود.

 

مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی
1- شناخت ارزش ها و اولویت گذاری آن ها
2- شناخت واقعیت های جامعه
3- شناخت مشکلات
4- شناخت امکانات
5- ارزیابی نظام خط مشی گذاری موجود
6- تعیین واحدهای موثر بر خط مشی گذاری
7- تعیین رویه کلی خط مشی گذاری
مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی
1- شناخت ارزش ها و اولویت گذاری آن ها
2- شناخت واقعیت های جامعه
3- شناخت مشکلات
4- شناخت امکانات
5- ارزیابی نظام خط مشی گذاری موجود
6- تعیین واحدهای موثر بر خط مشی گذاری
7- تعیین رویه کلی خط مشی گذاری

 

خلاصه فصل دوم
در این فصل فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی  به همراه مدل های مختلف تصمیم گیری و نکات قابل توجه در طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی تبیین گردید
بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران، مدیریت دولتی، منابع انسانی، خط مشی گذاری عمومی، خط مشی گذاری، سید مرتضی حسینی شاندیز، دکتر کرم اله دانش فرد، دانش فرد، بررسی تطبیقی ساختار مدیریت، اداره امور دولتی، خط‌مشی عمومی، سید مهدی الوانی، lمدیریت دولتی ایران، چالشهای شازمانهای دولتی ایران، wwwiranproblemspersianblogir، تحقیق مدیریت دولتی، خط مشی گذاری دولتی، دانشگاه آزاد، سازمان، مدیریت، خط مشی عمومی، مسائل اداری، دولت کارآفرین، تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی، معرفی کتاب جدید خط مشی گذاری عمومی، سازمانهای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مقالات مدیریت، مدیریت ژاپنی، مدیریت اسلامی، شاندیز، بروکراسی، مدیریت دولتی نوین، پایان نامه مدیریت